Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno:

GreMi KLIMA, s.r.o.

Sídlo:

Kragujevská 9, 010 01 Žilina

IČO:

364 24 676

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategórie dotknutých osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, nakoľko je to potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu pri predaji tovarov a služieb prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu zákazníkov za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Tieto osobné údaje sú spracúvané tiež za účelom vedenia účtovníctva a obchodnej agendy, a ich spracúvaním prevádzkovateľ splní zákonnú povinnosť, ktorá mu vyplýva z osobitných právnych predpisov, napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH a pod., preto ich spracúvanie je nevyhnutné. Na tieto účely prevádzkovateľ spracúva bežné kategórie osobných údajov, najmä titul, meno a priezvisko, podpis, adresu trvalého pobytu, adresu na doručenie, číslo účtu, telefónne číslo, emailovú adresu a iné potrebné osobné údaje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, nachádzajúcich sa v jeho objektoch aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä potreba chrániť majetok a iné hodnoty prevádzkovateľa, preto je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb.

Príjemcovia

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, tiež na splnenie povinností vyplývajúcich napr. z právnych predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva, registratúru a podobne (účtovné doklady sú uchovávané 10 rokov, objednávky 3 roky). Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané po dobu 5 dní, v prípade zaznamenania udalosti týkajúcej sa poškodenia majetku a iného bezpečnostného incidentu sú záznamy uchovávané až do doby jeho vyriešenia v zmysle platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, toto neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.

Kto má prístup k Vašim údajom

Prevádzkovateľ spolupracuje s dopravcami a niektorými ďalšími subjektami, ktoré môžu využívať poskytnuté údaje pre expedíciu zásielok alebo ku zlepšeniu kvality a ponuky našich služieb. V prípade, keď je ku spracovaniu vyžadovaný Váš súhlas, predávame údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame len tie údaje, ktoré potrebujú k zaisteniu svojich služieb.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči prevádzkovateľovi:

a.) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

b.) Právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.

c.) Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.

d.) Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

e.) Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu  revádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to možné.

f.) Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u prevádzkovateľa, tých, ktoré sú spracúvané z dôvodov oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Ak prevádzkovateľ nepreukáže, že existuje závažný oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie takýchto údajov ukončí bez zbytočného odkladu.  

g.) Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

h.) Právo namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva automatizované rozhodovanie s právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia.

i.) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás